Special OGAE ROW Award and Euroforum gift to Sergey Lazarev